preskoči na sadržaj

Prva gimnazija Varaždin

Poštovani čitatelju,

Izvješće o uspjehu i radu škole nije dokument na koji nas obvezuju propisi, već dokument kojim sebi, ali i našim učenicima, roditeljima, budućim učenicima, osnivaču i svim zainteresiranim stranama, pokušavamo osvijestiti što smo i kako radili protekle školske godine, kakvi su rezultati rada, rezultati naših učenika, čime smo zadovoljni, a što trebamo popraviti. Svake godine Izvješće o uspjehu i radu Prve gimnazije Varaždin pomno se izrađuje, uključuje rezultate vrednovanja rada škole u svim segmentima i na svim razinama. Pri njegovoj izradi koristimo sve raspoložive izvore, od online baza podataka do internih, školskih zapisnika i bilješki. Stoga Izvješće koristimo i kao dodatak samovrednovanju škole, te temelj za izradu razvojnih planova i strategija. Rezultate školske godine 2022./2023. analizirao je i Tim za kvalitetu škole, svi nastavnici, stručna služba i ravnateljica. Podatke koji su navedeni u ovom Izvješću potrebno je gledati kroz prizmu postpandemijskog vremena, budući da posljedice COVID 19 epidemije osjećamo kod naših učenika, pa i kod sebe samih.

Ukidanjem svih mjera, konačno smo imali punu godinu normalnog rada u nastavi, ali i svim ostalim oblicima djelovanja. Vrlo smo intenzivno krenuli u godinu bez ograničenja, pa je broj aktivnosti bio izrazito velik. Veselili smo se svemu što ponovno možemo napraviti kao prije, a taj entuzijazam dijelili su i naši učenici. Ipak, zamjetna je razlika u kvaliteti usvojenog znanja u vrijeme online rada, tako da se dio vremena na nastavi posvećivao i tome. Rezultati uspjeha učenika u školi, na ispitima državne mature ali i u svim ostalim aktivnostima i natjecanjima, govore u prilog tome da smo i ove godine kvalitetno radili.

Uz dokumente i podatke koji su nastali tijekom godine u školi, primjerice e-Dnevnik, imali smo na raspolaganju rezultate postignuća učenika na natjecanjima kao i postignuća učenika 4. razreda na ispitima državne mature. Napravili smo korelacije između uspjeha učenika na inicijalnim testovima i u školi, a usporedili smo uspjeh učenika 4. razreda na maturi s njihovim uspjehom na kraju školske godine.

Analizom Tima za kvalitetu je utvrđeno koliko smo aktivnosti ostvarili od prihvaćenog Školskog kurikuluma za šk.god. 2022./2023., a što bi trebalo biti prioritetno u Školskom kurikulumu za sljedeću školsku godinu. Pitanja koja postavljamo sami sebi svake godine su ista i uvijek aktualna: Koliko udovoljavamo potrebama svih onih koji su uključeni u proces učenja, od učenika, roditelja, nastavnika do uže i šire zajednice? Koliko je dobra naša škola? Kakva je naša mogućnost poboljšanja? Koji su se modeli online nastave / hibridne nastave pokazali dobrima, koji lošima? Kako ih poboljšati da bismo bili što spremniji za kvalitetno izvođenje nastave? Što od online nastave želimo zadržati kao dio trajnog rješenja i dopunu klasičnoj nastavi? Ove su se godine otvarala i druga pitanja, posebno pitanje rada s učenicima s posebnim potrebama, za što ideje i planovi postoje za školsku godinu 2023./2024., a prvi su koraci već i napravljeni.

U šk.god. 2022./2023. Prva gimnazija Varaždin je uobičajeno ostvarivala program opće gimnazije, opće gimnazije uz skupinu predmeta na engleskom jeziku, jezične gimnazije,  prirodoslovno-matematičke gimnazije i program međunarodne mature u 3. i 4. razredu (International Baccalaureate Diploma Programme).

Izborna nastava je održana u 16 grupa (obuhvaćeno 267 učenika), fakultativna nastava u 6 grupa (obuhvaćeno 157 učenika). Nastava za njemačku jezičnu diplomu (DSD I ili II) održana je u 9 grupa (116 učenika). Dodatna nastava organizirana je u 11 grupa različitih predmeta i generacija učenika prema prijedlozima i procjeni potreba od strane stručnih aktiva, a polazilo ju je 136 učenika. Dopunska nastava prošle je godine bila organizirana u 9 grupa prema predmetima i generacijama učenika, a sukladno stručnoj procjeni predmetnih nastavnika i stručne službe i njene je prednosti u smislu smanjenja privatnih instrukcija koristilo 128 učenika. Učenicima je na raspolaganju prošle godine bilo ukupno 14 različitih izvannastavnih aktivnosti koje su aktivno polazili (njih ukupno 391, uz dodatni angažman još 43 učenika u Vijeću učenika). Uz navedeno, održavana su razna redovita i povremena događanja. Sve navedeno održavalo se prema planu, a dodatno su kroz godinu otvarane i mogućnosti dodatnih događanja i aktivnosti koje smo sve rado prihvaćali ako je bilo u interesu naših učenika ili sa svrhom poboljšanja rada u nastavi. Provedenom anketom o zastupljenosti privatnih instrukcija i priprema za ispite državne mature (detalji predstavljeni u izvješću o realizaciji rada ravnateljice) pred kraj nastavne godine, dobili smo vrijedne informacije koje nas obvezuju na postupanja u godini koja slijedi.

Prvu gimnaziju polazilo je 176 učenika prvih razreda (posljedica promjene upisne politike u programu opće gimnazije i smanjenja broja upisnih mjesta na 20 po razrednom odjelu u tom programu), 181 učenika drugih razreda, 192 učenika trećih razreda, te 198 učenika četvrtih razreda, što je ukupno 747 učenika u 34 razredna odjela. Postotak prolaznosti škole na kraju školske godine iznosi 100% s uspjehom od 4,60 (lani 4,55). Ukupan broj izostanaka povećan je za 16% u odnosu na lani, iako je broj neopravdanih manji za 28%. Posljedica je to vraćanja nastave u školu, pa onda i na razine izostanaka prije epidemije. Ipak, s takvim trendom ne možemo biti zadovoljni i iako problem izostanaka nije toliko velik u našoj školi, njihov broj svakako možemo i trebamo smanjiti daljnjim provođenjem našeg višegodišnjeg projekta.

U travnju i svibnju 2022. godine proveli smo opsežno anketiranje učenika o iskustvima s nastavom u našoj školi, a u sklopu samovrednovanja škole. Obrađene rezultate smo dobili tijekom jeseni školske godine 2022./2023. i predstavili ih na Nastavničkom vijeću, na Stručnim aktivima škole. Općeniti rezultati nalaze se niže u dokumentu kao dio izvješća o radu pedagoginje škole.

U ljetnom roku školske godine 2022./2023. u Prvoj gimnaziji Varaždin provedeni su ispiti državne mature, a tih je ispita prošle godine bilo nešto manje u odnosu na godine prije, ukupno 17. Ukupno je bilo oko pedesetak ispita više prijavljeno nego prošle godine, što se može tumačiti u kontekstu većeg odabira izbornih predmeta. Hrvatski jezik po prvi puta pisao se na jedinstvenoj razini. Objavljeni konačni rezultati ispita bili su ove godine doista iznadprosječni, a svakako treba istaknuti da je velik broj učenika naše škole na provedenim ispitima državne mature ispite riješio s više od 80% pa su tako maturanti Prve gimnazije i prošle godine nastavili s odličnim rezultatima na ispitima državne mature, kako onim obveznim, tako i izbornim. Iako je trend rezultata na ispitima državne mature za gimnazije Varaždinske županije takav da je nešto malo ispod državnog prosjeka, rezultati naše škole su prilično iznad državnog prosjeka, a posebno su iznad županijskog prosjeka gimnazijskih programa. Detalje navodimo u dijelu izvješća ispitnog koordinatora.

Uz izvrsne rezultate učenici su zauzeli i mnoga prva mjesta na rang ljestvicama fakulteta, kao i izravne upise, a čak 75% učenika upisalo je studije svog 1. izbora, 94% upisalo je jedan od svoja prva tri izbora, dok ih je određeni broj upisao i studije u inozemstvu. 

Početkom srpnja objavljeni su i rezultati ispita programa međunarodne mature (IBDP), jednakovrijedni rezultatima državne mature, a koji su prošle godine provedeni u školi na standardni način. Učenici su postigli odličan uspjeh, pa iako nešto slabiji nego prošle godine, još uvijek na razini ili iznad svjetskog prosjeka. Najveći broj postignutih bodova je 37 (odličan). Rezultati pokazuju realniju sliku nego u pandemijskim godinama. Više od 83% ispita učenika iz IBDP prevedeno je u odlične i vrlo dobre ocjene hrvatskog sustava ocjenjivanja u konkurenciji na hrvatskim sveučilištima. Dokaz je to da se i u IB programu naše škole radi kvalitetno i prema svim normama i strogim zahtjevima IBO.

Prema analizi prethodnih godina, prosjek škole je vrlo visok kao i prijašnjih godina, te kad se uzmu u obzir rezultati na državnoj maturi i nadalje smatramo da je potrebno dodatno uskladiti kriterije i sadržaje kako bi interno ocjenjivanje i poučavanje bilo usklađeno s eksternim. Na to nam ukazuju i podaci iz Školskog e-Rudnika Vol. 2 i Vol. 3. No svakako dosadašnje analize rezultata državne mature te analiza Instituta za društvena istraživanja, samovrednovanje i analizu iskustava učenika s nastavom, početak rada na izradi protokola za rad s učenicima s posebnim potrebama (daroviti i s poteškoćama) kroz Tim za darovite, razmatranja i ideje članova Tima za kvalitetu, anketa o zastupljenosti instrukcija i priprema za maturu, model kvalitetnog / kolegijalnog praćenja nastave, izrada Strategije razvoja Prve gimnazije Varaždin, projekt „Razvoj“ odlična su podloga za sve planove za školsku godinu 2023./2024. To predstavlja početak ozbiljnog vrednovanja i samovrednovanja rada učenika, nastavnika i same škole uz dopunu kojom ćemo se posebno baviti u sljedećoj školskoj godini, a to je rad s učenicima s posebnim potrebama u čemu očekujemo potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, te svih relevantnih institucija koje se bave obrazovanjem u Republici Hrvatskoj.

Učenici su sa svojim mentorima i ove godine iznimno mnogo radili na pripremi za različita natjecanja, natječaje i projekte. Rezultati pokazuju veliku motiviranost svih strana. Sva su natjecanja održavana uživo i prema planu, te nije bilo odgoda niti problematičnih situacija. Rezultate svih održanih natjecanja objavili smo na školskoj web i Facebook stranici, kao i na Twitteru škole. Posebno su uspješni učenici bili u STEM području, sportu te u rješavanju političkih i društvenih pitanja. Tablicu sa svim izvanrednim rezultatima natjecanja na državnoj i međunarodnoj razini možete pregledati na stranici 48 ovog Izvješća. Posebno treba istaknuti međunarodna natjecanja na kojima su ove godine naši učenici osvajali jednu od medalja, ove ih je godine osvojeno ukupno sedam, a učenici su primili nagradu Varaždinske županije i dodijeljena im je stipendija do kraja školovanja. Svakako su i ostali rezultati izvrsni, posebno 1. mjesto u državi koje je osvojila naša atletska ekipa djevojaka.

Rotary klub Varaždin ove je godine Godišnju nagradu za izvrsnost dr.sc. Franjo Ruža dodijelio našim učenicima, njih ukupno šest.

Oskar znanja ove je godine primilo petero naših učenika i jedan nastavnik.

U svemu, važno je istaknuti i mentore učenika koji su svoje vrijeme ulagali i u daljnji rad s našim darovitim učenicima i tako dokazali da, ukoliko postoji želja i volja za radom, prepreka nema.

Najmaturanti generacije su Veronika Vitez, 4.g i Emanuel Tukač, 4.g, a najboljim maturantom generacije Varaždinske županije proglašen je Emanuel.

Naša škola bila je domaćin šest županijskih natjecanja. To su Biologija, Latinski i grčki jezik, Francuski jezik, Filozofija i Logika, Informatika i Engleski jezik.

Učenici su najviše poticani na interaktivnost i kreativnost u izvannastavnim aktivnostima, dodatnoj nastavi za napredne učenike iz Hrvatskog jezika, Engleskog jezika, Matematike, Fizike, Kemije i Biologije, dok je za učenike kojima je trebala pomoć u svladavanju gradiva iz Matematike, Fizike, Kemije i Biologije organizirana dopunska nastava. Krajnji cilj je da budemo škola bez privatnih instrukcija i plaćenih priprema.

Svoje izuzetne jezične sposobnosti iz Njemačkog jezika učenici su mogli iskazati na ispitu za Njemačku jezičnu diplomu DSD I DSD II. U ovom smo trenutku škola s najviše polaznika nastave za pripremu za stjecanje DSD diplome, kao i škola s najboljim uspjehom na ispitima stjecanja diplome u našoj županiji pa i šire.

U našoj je školi sjedište Centra izvrsnosti iz informatike, Centra izvrsnosti za šah, te Centra izvrsnosti iz biologije, sukladno tome dio smo Europskog centra za darovite učenike Varaždinske županije i nosimo status Europske točke darovitosti. Škola je također testni centar za stjecanje ECDL diplome i vježbaonica za studente Fakulteta organizacije i informatike.

Sinergija kvalitetnog rada profesora i učenika kao posljedicu ima izvrsne rezultate koji su prepoznati na županijskoj i državnoj razini, dijelom i na međunarodnoj, te pridonijeli ugledu škole. Nastavnici škole angažirani su na pripremi kurikularne reforme, recenzijama udžbenika, kao ocjenjivači ispita državne mature, ocjenjivači ispita IB DP mature, te kao predavači na mnogim županijskim, nacionalnim i međunarodnim kongresima i redovito napreduju u zvanju.

Sastavni dio našeg ovogodišnjeg online ljetopisa je i kalendar većih događanja u školskoj godini 2022./2023., a u kojem se mogu naći podaci o nizu bogatih susreta, predavanja, aktivnosti, posjeta, prezentacija koje su se događale online ili uživo. U svim su događanjima prošle školske godine sudjelovali ne samo učenici i profesori naše škole, već i drugih škola, kao i stručnjaci te građani izvan škole. Uspostavili smo suradnju s XV. gimnazijom Zagreb i Gimnazijom Josip Slavenski Čakovec, kao i mnogim prijateljskim školama u Republici Hrvatskoj i EU. Učenici su, u različitom broju i s različitim vremenom trajanja ovisno o prirodi projekta, sudjelovali tijekom školske godine i u brojnim drugim aktivnostima. Ove su godine realizirane sve planirane jednodnevne i višednevne izvanučioničke nastave.

U listopadu 2022. proslavili smo i 386. godišnjicu naše škole. U sva izuzetno zanimljiva događanja online ili uživo bili su uključeni učenici, djelatnici škole, roditelji i vanjski suradnici. Događanja su se prenosila u realnom vremenu na Facebook stranici škole, a kasnije i dokumentirala objavama fotografija, posebno u našem ljetopisu koji objavljujemo početkom listopada, u vrijeme dana naše škole kako bismo mogli zaokružiti aktivnosti cijele protekle školske godine.

Posebno treba istaknuti napore Vijeća učenika oko organizacije različitih humanitarnih akcija te aktivnosti koje su oživjele školu. Provedene su i akcije u sklopu CAS aktivnosti IB programa.

U školi je nastavu provodilo 74 nastavnika. Također, u školi su zaposlena 4 stručna suradnika. U administraciji i računovodstvu radi 5 službenika, a 13 radnika radi u tehničkoj službi.

Kompletna nastava je stručno zastupljena, a djelatnicima je omogućeno stručno usavršavanje prema potrebama, interesima i mogućnostima. Osim u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, nastavnici su sudjelovali na Županijskim i Međužupanijskim stručnim vijećima, usavršavanjima u sklopu mobilnosti Erasmus+ projekata, te na nizu seminara, predavanja i radionica koje nisu bile isključivo u organizaciji AZOO-a, o čemu podatke ima svaki pojedini nastavnik.

Naša je škola imala 6 voditelja županijskih i međužupanijskih stručnih aktiva. Praćen je cjelokupni profesionalni razvoj nastavnika prema planu profesionalnog razvoja.

Kvalitetu rada nastavnika pratila je ravnateljica te stručni suradnici prema elementima uspješnosti u nastavnom procesu, odnosu prema učenicima, roditeljima i ostalim članovima Nastavničkog vijeća, kao i prema prihvaćanju zadataka u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima te odnosu prema radu, osjećaju odgovornosti i točnosti, o čemu postoji dokumentacija.

Skupove kolegijalnih tijela održavali smo prema godišnjem planu i programu i našem školskom kalendaru koji je njegov sastavni dio, održane su sve planirane sjednice Nastavničkog vijeća, sastanci Stručnih aktiva, po 3 (ili više, ovisno o potrebama razrednih odjela) informativnih i završnih sjednica svakog Razrednog vijeća. Na stručnim aktivima bavili smo se, između ostalog, potvrđivanjem i usuglašavanjem kriterija ocjenjivanja, organizacijom natjecanja, suvremenim nastavnim metodama po područjima te samovrednovanjem djelatnika, važnosti timskog rada, suradničkog učenja, kvalitetnim osvrtom na praćenja nastave, analizom provedbe „Škole za život“, a na Vijećima razrednika usuglašavanjem kriterija izostanaka te uspjeha učenika, zdravstvenim odgojem, građanskim odgojem te važnosti rada u pedagoškim radionicama. Kroz sve navedene teme i područja provlačila se i tema što bolje i kvalitetnije organizacije nastave u što su bili uključeni svi nastavnici, stručni suradnici i ravnateljica. U svim smo se segmentima aktivno konzultirali s učenicima kroz Vijeće učenika, kao i roditeljima kroz Vijeće roditelja, s namjerom njihovog što većeg uključivanja u donošenje važnih odluka tijekom školske godine. Osim na sjednicama,  roditelji su svoja pitanja, prijedloge i probleme razrednih odjela rješavali u direktnom kontaktu s predsjednicom Vijeća roditelja i ravnateljicom škole.

U školi se provodio i dalje Erasmus+ projekt „Under the European Stars“ (vrijednost za našu školu 28.167,00 EUR) budući da je njegova provedba produžena zbog epidemije. Sada su sve mobilnosti provedene prema revidiranom planu. Prijava za stjecanje Erasmus akreditacije za razdoblje do 2027. godine je bila uspješna i škola je prijavila svoj prvi projekt u sklopu EA koji je i odobren u vrijednosti za našu školu od 27.583,00 EUR. Školske godine 2023./2024. očekuje nas njegova provedba.

U protekloj školskoj godini izvodili smo nastavu u starom i novom dijelu škole, te samo nekoliko dana online, uz poboljšane prostorne i materijalne uvjete škole, kontinuiranim ulaganjem u nastavna pomagala i opremu. U starom dijelu škole uređena je fasada. Sredstva za radove, sveukupno 26.544,56 EUR, osiguralo je Ministarstvo kulture po prijavi dva projekta zaštite nepokretne kulturne baštine, dok je ostatak u značajnijem iznosu od sveukupno 102.874,28 EUR osigurala Varaždinska županija, kao osnivač škole. Prijavom projekta uređenja na novi natječaj Ministarstva kulture za zaštitu nepokretne baštine odobreno nam je novih 13.272,28 EUR za sanaciju dijela krovišta. Ostatak do punog iznosa, 54.872,42 EUR opet će osigurati osnivač. Tijekom ljeta 2023. godine obavljene su sve pripreme za pokretanje procedure i tog dijela radova.

Zajednički prostori škole u kojima se tijekom epidemije učenici nisu smjeli zadržavati, donekle su stavljeni u funkciju. I dalje nam je cilj stvaranje ugodnog okruženja za rad u školi, kao jednu od važnih varijabli identificiranih u istraživanju povezanom sa razvojem Strategije Prve gimnazije Varaždin. Kvalitetno opremljene ostale učionice i prostor Regionalnog obrazovnog centra doprinijet će tome.

Novi je izazov prošle godine bilo i dalje dijeljenje prostora s Medicinskom školom Varaždin zbog uređenja njihove škole i izgradnje Centra kompetencija u području zdravstva. Nakon sveobuhvatnih i detaljnih priprema, organizacijski smo se uskladili i uspjeli ostvariti kvalitetan suživot dviju škola tijekom cijele školske godine 2022./2023. kao i ponovno u vrijeme ispita državne mature. Iz tog razloga u funkciju nije mogla biti stavljena školska kantina jer je taj prostor iskorišten za malu, priručnu knjižnicu Medicinske škole Varaždin.

Iz svega poduzetog i ostvarenog u školi, što je opisano u ovom Izvješću, može se vidjeti da su se svi uključeni u život i rad škole doista trudili da se u školi ostvari vizija i misija škole, koju smo donijeli svi zajedno, no koju ćemo revidirati tijekom sljedeće školske godine kao pripremu za izradu Strategije razvoja Prve gimnazije Varaždin u petogodišnjem razdoblju sa željom da jasnije opisuje usmjerenost škole suvremenom obrazovanju. Izuzetan, zapravo nemjerljiv napredak ostvaren je u području korištenja IKT-a u nastavi, dakle u učenju i poučavanju te su i učenici i nastavnici, ali i ostali djelatnici škole, izrazito digitalno napredovali što planiramo iskoristiti u smislu održavanja hibridne nastave. Svjesni smo kako ništa u školi ne može zamijeniti rad s učenicima uživo, no zadržat ćemo dobre strane online nastave. U ovom trenutku, prema elementima samovrednovanja i vanjskog vrednovanja, škola uživa ugled u državi, ali i šire, te je prema mišljenju vanjskih stručnjaka ali i brojčanim evaluacijama jedna od pet najboljih gimnazija u Hrvatskoj. Podaci iz već spomenutog Školskog e-Rudnika upućuju na takav zaključak. Analize uspjeha učenika u školi i na ispitima državne mature koje je izradila ravnateljica i koje su objavljene konkretno pokazuju da se škola razvija i napreduje. Time možemo biti zadovoljni, no kako bismo napredovali potreban je dodatni i kontinuirani trud, a postoje mnoga područja koje su djelatnici škole identificirali kao ona na kojima trebamo raditi bolje i više. Jednako tako, naši učenici i njihovi roditelji usmjeravaju nas prema onom što može najbolje zadovoljiti njihove akademske ali i odgojne potrebe, te ih rado slušamo i pokušavamo realizirati sve prijedloge koje je moguće realizirati.

Ono što nismo dobro napravili, popravit ćemo. Iskreno vjerujem kako je u nama zdrava doza samokritičnosti koja nam omogućuje napredak i da nismo uljuljkani u svoju rutinu ili svakodnevicu. To trebamo učiti i naše učenike. Uvijek i samo naprijed, samo se radom postižu rezultati, samo se radom dolazi do uspjeha, bez obzira što nas iskrivljene društvene vrijednosti pokušavaju uvjeriti u suprotno. Želimo našim učenicima pokazati da svijet ne treba biti takav, da ima bolje, uvijek bolje, da im je svijet na dlanu ako će ga hraniti svojim znanjem i vještinama, zalijevati empatijom i solidarnošću, obogaćivati umjetnošću.

Na kraju ću se poslužiti citatima upravo na tu temu:

Ja nikad ne podučavam svoje učenike; ja im samo pokušavam pružiti uvjete u kojima oni mogu učiti.“ Albert Einstein

„Esencijalno je razumjeti da se bitke primarno dobivaju u srcu… Ljudi reagiraju na vodstvo na izvanredne načine i jednom kad osvojite njihova srca, oni će vas slijediti bilo kuda.“ Vince Lombardi

Janja Banić, dipl.inf.

ravnateljica

Priloženi dokumenti:
Radno vrijeme .pdf


PGV ljetopis 2023.

Online izdanje

ARHIVA:

PGV ljetopis 2022.

PGV ljetopis 2021.

PGV ljetopis 2020.

Tehničke preporuke: za čitanje kliknite na naslovnicu. Pregled se preporuča u Chrome, Mozilla Firefox preglednicima i s normalnom veličinom fonta podešenom na mobilnim uređajima.

News for YOUth - by PGV

Pratite zanimljive članke koje na engleskom jeziku pišu naši učenici, polaznici grupe English news agency (klik na logo)!

PGV Nastava na daljinu
Politika privatnosti PGV
QR

385.

PRVA NA FEJSU:

PRVA NA TWITTERU:

ŠKOLSKA KNJIŽNICA NA FEJSU:

Brojač posjeta
Ispis statistike od 7. 11. 2013.

Ukupno: 3383650
Ovaj mjesec: 3441
Ovaj tjedan: 1610
Danas: 17
Korisni linkovi
Kalendar
« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
CMS za škole logo
Prva gimnazija Varaždin / Petra Preradovića 14, HR-42000 Varaždin / www.gimnazija-varazdin.skole.hr / ured@gimnazija-varazdin.skole.hr
preskoči na navigaciju